Sunday, April 10, 2005

همين الان تلويزيون کانادا-سي بي سي- داره يک بار ديگه قضيه زهرا کاظمي را مرور مي کند. يک مصاحبه هم با دکتر اعظم کردند که توش برگه اي را نشون داد که ساعتهاي شيفتش در بيمارستان بقيت ا... را توش داشت. بالاي برگه نوشته شده بود:" دانشگاه علوم پزشکي بقيت ا..." کسي هست که بدونه اين سربرگ درست است يا نه؟ بقيت ا... دانشگاه است يا بيمارستان؟