Sunday, March 27, 2005

Some Iranians like Mr. Sazgara want to become Iran's Chalabi!

اين دست گلي که آقاي سازگارا به آب داده اينقدر شوره که بعد از حسين درخشان و نيک آهنگ کوثر صداي ابوالحسن جان هم که البته حرفهاي دري وري -به قول اصفهاني ها- زياد زده توي اين ۲۵ سال ؛ در آمده. آخه يکي نيست بگه اگه مردم توي ايران هم خبر دار نمي شوند ما که مي شويم! آخه انستيتو ي مطالعات خاور نزديک اسم مخفف است براي راست گرايانه تند رو طرفدار حمله به ايران که حرف آخر را در سياست خارجي جورج بوش مي زنند. اون وقت آقاي سازگارا بلند شده به دعوت اينها آمده آمريکا!!! .....بيچاره آدمهايي مثل دکتر ملکي و علي افشاري که پاي طرح رفراندم سازگار را امضا کردند احتمالا هيچ کدوم نمي دونستند که برنامه اصلي چيه. اين هم اشاره ابوالحسن: "آقای بنی صدر در خصوص اقدامات آقای سازگارا و طرح رفراندوم گفت: آقای سازگارا فکر می کند که یک کرزای است و رفته با آمریکائیها مذاکره کرده و یک قانون اساسی هم نوشته که تمام اختیاراتی که آقای خامنه ای بعنوان ولی فقیه حتی هنوز ندارد را به نخست وزیری داده که در واقع برای خودش خواهد بود(در صورتیکه آمریکائیها کمکش کنند). بیست و پنج سال پیش که من داوطلب ریاست جمهوری بودم وقت تبلیغات رادیویی تعیین کردند من رفتم رادیو ایشان و یک جوان دیگری را برای مصاحبه تعیین کرده بودند اما بعد که شروع کردند فهمیدم این یک مصاحبه نیست بلکه یک بازجویی است تا از من اعتراف بگیرند که من مخالف ولایت فقیه هستم تا به استناد آن که آقای خمینی گفته مخالف ولایت فقیه نمی تواند نامزد بشود پس نامزدی من ملغی شود، آنوقت ولایت فقیه ایشان خمینی بود امروز ولایت ایشان آقای بوش شده ، جوانان خیلی مواظب باشن