Wednesday, March 16, 2005

قابل توجه آقاي ابطحي! ديشب تو تورنتو چهار شنبه سوري با حضور بيش ده هزار ايراني در يکي از پارکهاي اصلي شهر برگزار شد. ۴ تا آتش که هر کدام را يک گروه ايراني اداره ميکرد(کانون دانشجوها سالمندان.) بر پا شد. چند مامور آتش نشاني هم کنار ايستاده بودند که مبادا کسي در حال پريدن توي آتش بيفتد. نماينده شوراي شهر هم از اول آنجا بود. اين هم يک عکس در حال پريدن