Tuesday, February 01, 2005

بابک و لاريجاني

بابک خيلي با حاله. دلم براش تنگ شده براي همين چند روز ديگه داريم مي ريم منتريال و سرشون خراب مي شيم. اين مطلبي که از خاطرات لاريجاني در آورده خيلي خنده دار بود. به قول ياسر آخرشم با اين تحريم هاي نصف ونيمه لاريجاني ميشه ريس جمهور. راستي اين عکسها را هم ببينيد .براي اولين بار در يک مراسم دولتي به جاي دو قاب عکس کوچک از آقايان خميني و خامنه اي؛ يک عکس بسيار بزرگ از آقاي خامنه اي که تمام پشت صحنه را اشغال مي کند نصب شده است. کل هيکل خاتمي که در برابر عکس ايستاده است به انداره دماغ و دهن آقاست..